kontakt

Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 2010

Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych Inspirowanych Twórczością Fryderyka Chopina wywodzi się z konkursu na film stricte poetycki; po Herbercie i Wyspiańskim z racji 200 rocznicy, Soleckie Centrum Kultury proponuje filmowcom amatorom wsłuchanie się w muzykę Fryderyka Chopina poety fortepianu.

W myśl regulaminu do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać swoje produkcje amatorzy oraz studenci uczelni filmowych (do II roku). Zrealizowany film ma czerpać inspirację z jednego bądź kilku utworów Fryderyka Chopina lub z faktów z życia oraz innych związanych z twórcą zjawisk artystycznych i kulturowych. Źródło inspiracji należy określić w karcie zgłoszeniowej. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 6 minut. Komisja kwalifikująca wybiera najlepsze filmy do GALI FINAŁOWEJ, która zaplanowana jest na 19 listopada 2010 r. Dla laureatów przeznaczona będzie pula nagród, o przyznaniu których zadecyduje profesjonalne jury, złożone z osobowości artystycznych i naukowych. Kampanię informacyjną, popularyzującą projekt i jego przesłanie rozpoczniemy wczesną wiosną 2010 r. Naszym Festiwalem zainteresujemy szeroko pojęte media, instytucje, federacje, stowarzyszenia filmowe, szkoły, uczelnie artystyczne, internetowe portale i fora poświęcone kulturze i sztuce. Już dziś szukamy ewentualnych patronów medialnych dla naszego projektu. Specjalnie zaprojektowany plakat festiwalowy zostanie umieszczony w Internecie i rozesłany do miejsc potencjalnie zainteresowanych Festiwalem.

Sondażowe informacje o naszym chopinowskim Festiwalu i pozytywne echa poprzednich projektów, związanych z filmem amatorskim pozwalają na stwierdzenie, że spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania i ciekawych filmów. Jak młodzi ludzie spojrzą na twórczość i postać Fryderyka Chopina? Co zobaczymy (i usłyszymy) podczas projekcji? Nadesłane filmy obejrzy specjalnie powołana Komisja Kwalifikacyjna, złożona z fachowców różnych dziedzin sztuki a także przedstawicieli lokalnego środowiska kulturalno artystycznego. Wyłoni ona i zakwalifikuje do finału konkursowego - do Gali Filmowej kilkanaście filmów, biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny, oryginalność podejścia do twórczości Fryderyka Chopina i założenia regulaminowe. Opisy zakwalifikowanych filmów i wizytówki twórców znajdą się w specjalnie przygotowanym katalogu. Zawierał on będzie także materiały plon sesji i zajęć Koła Naukowego Filmoznawców przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o roboczym na dziś temacie Chopin w kinie.

18 listopada 2010 r. to planowana data rozstrzygnięcia konkursu i Filmowej Gali Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Inspirowanych Twórczością Fryderyka Chopina; to także dzień świąteczny dla Solca Kujawskiego miasta między Bydgoszczą i Toruniem, które ze wszech miar zaakceptowało wcześniejsze projekty filmowe Soleckiego Centrum Kultury i chętnie bierze w nich udział. Tego dnia od rana w różnych punktach miasta pojawią się młodzi filmowcy, którzy wezmą udział w warsztatach filmowych i realizować będą wspólny film. Warsztaty poprowadzi profesjonalista, mistrz kina. Zmontowany ad hoc film lub jego obszerne fragmenty zostaną pokazane wieczorem.

Na galowym pokazie publiczność i jurorzy (mamy nadzieję zaprosić do jury i gościć autentyczne autorytety w tej dziedzinie) obejrzą zakwalifikowane do finału filmy.

Oczekiwanie na werdykt wypełni koncert chopinowskich impresji muzycznych w wykonaniu czołówki polskiego jazzu a Galeria Homo Faber SCK zaproponuje wernisaż wystawy plastycznej tematycznie związanej z Festiwalem. Kawiarnia Festiwalowa stworzy klimat stosowny do dyskusji i towarzyszących Festiwalowi projekcji. Tak więc, Gala Filmowa to nie tylko prezentacja zakwalifikowanych do finału filmów, to także konfrontacja konkursowych filmów z tzw. normalną publicznością, dyskusje, integracja twórców amatorów z profesjonalistami, swoista wymiana poglądów między pokoleniami i szkołami filmowymi&

Podział nagród zależy od jury, ale zakładamy, że przyzna ono Nagrodę Główną i dwie adekwatne do wartości artystycznych filmów ( pula wyniesie 4 tys. zł i nagrody rzeczowe). Podczas uroczystego wręczenia nagród wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe listy dyplomy i płytę z konkursowymi filmami, relacją z festiwalu.

Mamy nadzieję, że dla twórców i odbiorców Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Inspirowanych Twórczością Fryderyka Chopina spotkanie w Solcu Kujawskim będzie okazją do innego spojrzenia na jego muzykę, osobowość i życiorys. Nie tylko z powodu rocznicy.


REGULAMIN [pobierz]
KARTA ZGŁOSZENIA [pobierz]Od trzech lat Soleckie Centrum Kultury jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Inspirowanych Poezją. Po Herbercie, Wyspiańskim w tym roku bohaterem konkursu jest Fryderyk Chopin. Po raz pierwszy zapraszamy także do konkursu scenopisarzy.

SZOPENARIUSZ,


czyli konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego, adresowany jest do amatorów, którzy spróbują wyrazić swoje własne oryginalne spojrzenie na Fryderyka Chopina i jego dzieła.


Regulamin konkursu

Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim ( Kujawsko - Pomorskie ) ogłasza otwarty konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego inspirowanego twórczością i życiem Fryderyka Chopina według Regulaminu ustalonego poniżej.
1. Przedmiotem Konkursu jest oryginalny scenariusz filmu krótkometrażowego ( do 6 minut projekcji ) w dowolnej technice, inspirowanego twórczością , faktami z życia, lub innymi związanymi z twórcą zjawiskami artystycznymi i kulturowymi. Przedmiotem Konkursu jest Scenariusz , do którego pełnia autorskich, osobistych i autorskich praw zależnych przysługuje Uczestnikowi Konkursu.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Liczba scenariuszy nadesłanych przez jednego Uczestnika Konkursu nie jest w żaden sposób ograniczona.

3. Tekst scenariusza powinien zostać sporządzony w języku polskim.

4. Scenariusz opatrzony godłem należy nadesłać w jednym egzemplarzu w formie drukowanej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacie doc lub pdf.
W osobnej kopercie opatrzonej godłem należy podać dane osobowe - imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy.

5. Scenariusze należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Soleckie Centrum Kultury, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1 86-050 Solec Kujawski z dopiskiem "SZOPENARIUSZ" w terminie do 5 LISTOPADA 2010r. (decyduje data stempla pocztowego lub data potwierdzenia przyjęcia scenariusza przez sekretariat SCK ). Scenariusze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w konkursie.

6. Podstawowym kryterium oceny filmów przez Komisję Kwalifikacyjną i Jury Festiwalu będzie ich zgodność merytoryczna z tematyką konkursu i krótkometrażowość określona czasowo regulaminem .

7. Nagrodą w Konkursie jest kwota brutto: 1000 zł.

8. Organizator Soleckie Centrum Kultury powoła profesjonalne jury; zastrzega sobie także prawo nagrodzenia więcej niż 1 scenariusza w ramach kwoty nagrody, o której mowa w pkt 7 Regulaminu, jak również prawo do nie przyznania żadnej nagrody.

9. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 19 listopada 2010 roku podczas uroczystej gali finałowej OGÓLNOPOL SKIEGO FESTIWALU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH INSPIROWANYCH TWÓRCZOŚCIĄ FRYDERYKA CHOPINA. Obecność laureatów konkursu na uroczystości jest obowiązkowa po uprzednim poinformowaniu przez organizatora o jego wynikach. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach i na stronie SCK :  www. sck-solec.com

10.Organizator Konkursu nie zwraca Uczestnikom Konkursu nadesłanych prac scenariuszowych.

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz.833) w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody.

12. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.


* * *


SOLECKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR - REGINA OSIŃSKA
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1
86 -050 Solec Kujawski.

Tel. 52 3879810
fax . 11 www. sck-solec.com
E mail: centrumkultury@sck-solec.com

PEKAO SA I O. SOLEC KUJAWSKI 20 - 1240 - 3507 - 1111 - 0000 - 3057 - 8917
NIP: 953 10 26 793

OGÓLNOPOL SKI FESTIWAL FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH INSPIROWANYCH TWÓRCZOŚCIĄ FRYDERYKA CHOPINA.

OGOLNOPOLSKI KONKURS NA SCENARIUSZ FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO INSPIROWANEGO TWÓRCZOŚCIĄ FRYDERYKA CHOPINA
Projekt dofinansowany przez "Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego"